Privacy Statement

Stichting Eet Mee! maakt waardevolle ontmoetingen mogelijk via etentjes bij mensen thuis. Als je deelnemer bent, ons ondersteunt, gebruik maakt van onze informatie of van andere diensten die we bieden, verwerken wij je persoonsgegevens. Stichting Eet Mee! stelt je privacy voorop. We verwerken en beveiligen je gegevens dan ook zo zorgvuldig mogelijk. Daarom hebben we een privacybeleid opgesteld. Hiermee houden wij ons aan de wet en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Ons privacybeleid is te allen tijde van toepassing wanneer je onze website of een van onze services gebruikt. Alle nieuwe functies en/of diensten die op enig moment in de toekomst aan onze huidige services worden toegevoegd, vallen ook onder dit privacybeleid.

Verantwoordelijkheid
Stichting Eet Mee! is verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Dit houdt in dat Stichting Eet Mee! de doeleinden en de middelen voor de verwerking zelf bepaalt en verantwoordelijk is voor de naleving van de wettelijke vereisten. Door gebruik te maken van de website geef je toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens zoals omschreven in dit Privacy Statement.

Doelen van de verwerking van persoonsgegevens
Stichting Eet Mee! verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dat zijn bijvoorbeeld:

 • deelnemers die gematcht willen worden,
 • vrijwilligers,
 • mensen die geïnteresseerd zijn in Stichting Eet Mee!, of deelnemer of voormalig vrijwilliger zijn geweest van Stichting Eet Mee!,
 • mensen die aan een bedrijf of organisatie verbonden zijn, waar wij een relatie mee hebben, willen krijgen of hebben gehad.

Stichting Eet Mee! verwerkt alleen de daarvoor noodzakelijke persoonsgegevens als je deze zelf (bijvoorbeeld via een formulier op de website dan wel via een intake aan huis) hebt verstrekt aan Stichting Eet Mee!, tenzij anders is aangegeven in dit Privacy Statement. De volgende doelen zijn daarbij van toepassing:

Beheren van het deelnemersaccount
Om je als deelnemer (gast en/of eetadres) ‘op maat’ te kunnen matchen (dat wil zeggen: zo veel mogelijk aansluitend bij je wensen en mogelijkheden) voor een etentje bij iemand thuis, verwerken we de volgende persoonsgegevens:
Je naam, adres- en contactgegevens, geboortedatum, (voormalig) beroep/studie (indien student), hobby’s/interesses, welke talen spreek je, welke eettraditie heb je, wat eet je niet.

Verwerken van bijzondere persoonsgegevens
Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid, etnische gegevens of religie. Deze mogen alleen verwerkt worden met jouw toestemming, als dat moet op basis van de wet, of als je dat zelf vraagt.
Stichting Eet mee! verwerkt de volgende bijzondere persoonsgegevens: gegevens over gezondheid (rolstoel of rollator, dieet) en of iemand vluchteling is. Dit doen wij omdat dit noodzakelijk is voor de kwaliteit van onze dienstverlening aan onze deelnemers – het maken van een passende match- en omdat onze financiers (fondsen en overheden) ons onder meer afrekenen op het maken van een passende match voor vluchtelingen en senioren.
Het totaal van gegevens in het deelnemersaccount is alleen zichtbaar voor onze medewerkers op specifieke functies binnen de organisatie van Stichting Eet Mee!
We delen je gegevens met de beheerder van onze matchapplicatie. Daarmee is een verwerkersovereenkomst afgesloten.
Als we een match gemaakt hebben sturen we aan de deelnemers van de betreffende match een matchmail, zodat het etentje ook daadwerkelijk kan plaatsvinden en waarbij de kans op een succesvolle match zo groot mogelijk is. In deze e-mail staan de volgende gegevens opgenomen van de mensen met wie je aan tafel gaat: naam, adres- en contactgegevens (alleen tussen gast en eetadres, niet van gasten onderling), geboortedatum, (voormalig) beroep/studie (indien student), hobby’s/interesses, welke talen spreek je. Als deelnemer geef je met je aanmelding bij Stichting Eet Mee! toestemming voor het opslaan van gegevens. Het delen van je gegevens gebeurt uitsluitend op basis van deze aanmelding om het door jou gewenste doel te realiseren: als gast en/of eetadres gematcht te worden met andere deelnemers voor een etentje bij iemand thuis.
Als deelnemer en ontvanger van de matchmails word je gewezen op je verantwoordelijkheid om zorgvuldig met deze privacygevoelige informatie om te gaan en deze uitsluitend te gebruiken voor het maken van de match.
Het doel van de verwerking van je persoonsgegevens kan met zich meebrengen dat wij persoonsgegevens delen met andere organisaties. Voor zover er geen sprake is van je expliciete toestemming of wettelijke verplichting, gebeurt deze uitwisseling van gegevens uitsluitend op basis van de uitvoering van de overeenkomst tussen jou en Stichting Eet Mee! of wanneer Stichting Eet Mee! hiervoor een gerechtvaardigd belang heeft. Heb je langer dan een jaar niet deelgenomen aan het matchingproces, dan worden je gegevens verwijderd uit het deelnemersbestand of eerder indien daartoe een verzoek per e-mail of per post is gedaan.

Contact kunnen opnemen om vragen/opmerkingen te behandelen
Om je goed van dienst te kunnen zijn is het soms noodzakelijk om je hiervoor je naam, telefoonnummer en/of je e-mailadres te noteren.

Nieuwsbrief/Nieuwsflits/Oproep om een etentje aan te bieden of om als gast deel te nemen
Om je op de hoogte te brengen van nieuws, vragen te stellen of om je te vragen of je een etentje wilt aanbieden, dan wel als gast aan te schuiven sturen we je een algemene Nieuwsbrief, Nieuwsflits en Matchingnieuwsbrieven. Daarvoor maken we gebruik van Mailchimp. Bij aanmelding als deelnemer via het daarvoor bestemde formulier en via het formulier ‘Ik wil de nieuwsbrief ontvangen op onze website www.eetmee.nl word je gevraagd om toestemming te geven om je naam en e-mailadres in onze mailchimplijst op te nemen. Deze gegevens worden alleen met jouw expliciete toestemming aan de lijst met abonnees toegevoegd. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt, behalve aan Mailchimp, niet aan derden verstrekt. Je kunt je in elk bericht afmelden voor verdere communicatie. Je gegevens worden dan automatisch verwijderd. Stichting Eet mee! heeft een verwerkersovereenkomst afgesloten met Mailchimp.

Opt-out
Na aanmelding via onze website sturen we je enkele (automatische) serviceberichten. Denk hierbij aan een bevestiging van je inschrijving. Het is niet mogelijk om je voor deze serviceberichten uit te schrijven. Stichting Eet Mee! beschouwt deze als noodzakelijk voor een goede gebruikerservaring.

Donatie en financiële administratie
Als je geld doneert aan Stichting Eet Mee! via de website dan wel anderszins, registeren we persoonsgegevens zoals contact- en betaalgegevens. Via de website wordt gebruik gemaakt van Mollie Betaalservice. Mollie is van mening dat de verwerking van persoonsgegevens in het kader van de gebruikersovereenkomst met hun klanten niet onder de AVG valt. Als het gaat om de verwerking van persoonsgegevens werkt Mollie niet in opdracht van de klant en de klant niet in opdracht van Mollie. De gegevens die Mollie ontvangt worden verwerkt op basis van een eigen verantwoordelijkheid. Mollie is daarom geen verwerker, maar een zelfstandig verwerkingsverantwoordelijke als bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Om de financiële administratie van de stichting op een juiste manier te kunnen beheren en om te kunnen voldoen aan financiële en fiscale (wettelijke) verplichtingen registeren we persoons- en betaalgegevens.

Marktonderzoek en bijhouden webstatistieken
Voor het uitvoeren van marktonderzoeken maken we gebruik van persoons- en contactgegevens van onze deelnemers, zodat we onze diensten meer kunnen afstemmen op de behoeften van onze relaties. Op onze website maken we gebruik van Google Analytics, om bij te houden hoe gebruikers onze website gebruiken, De op deze manier verworven informatie wordt opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Hiervoor verwijzen we je naar het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics.
Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, en om rapporten over onze website aan ons te kunnen verstrekken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. Stichting Eet Mee! heeft een verwerkersovereenkomst afgesloten met Google Inc.

Vrijwilligers en relatiebeheer
Van onze vrijwilligers en relaties registreren we naam, adres- en contactgegeven en geboortedatum. Afhankelijk van de activiteit registreren we aanvullende gegevens als dit voor het uitvoeren van of informeren over de activiteit noodzakelijk is. Gegevens van relaties zijn soms geworven uit openbare bronnen om te kunnen inzetten bij het verhogen van de kwaliteit van onze dienstverlening of vanwege andere organisatorische redenen. In het kader van relatiebeheer blijven de naam, adres- en contactgegevens gegevens van voormalige vrijwilligers langerdurend bewaard.

Delen van persoonsgegevens met derden

 • We delen je persoonsgegevens met partijen als een hostingprovider voor zover dat noodzakelijk is voor een goede dienstverlening van Stichting Eet Mee! of met een overheidsorgaan als we daartoe wettelijk verplicht zijn. In alle gevallen zorgen wij ervoor dat deze partijen voldoen aan voldoende waarborgen op het gebied van privacy en beveiliging.
 • Stichting Eet mee! heeft een verwerkersovereenkomst afgesloten met hostingprovider CSV Networks BV.
 • Stichting Eet Mee! gebruikt je gegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven vermeld.
 • We zullen je persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, behalve zoals beschreven in dit Privacy Statement, of tenzij met je voorafgaande schriftelijke toestemming.
 • We bewaren je persoonsgegevens niet langer dan nodig. Ons streven is om persoonsgegevens te vernietigen zodra we deze niet meer nodig hebben om onze doelen te beheren. Sommige gegevens worden bewaard omdat het op grond van een financiële/fiscale verplichting noodzakelijk is. In dat geval worden je gegevens zeven jaar bewaard. Na afloop van deze termijn zorgen wij ervoor dat je persoonsgegevens op zorgvuldige wijze worden verwijderd.

Social media
We zijn te vinden op de volgende social media: Facebook, Instagram, Twitter, YouTube en LinkedIn. Als je ons volgt op een of meer van deze media, krijgen we mogelijk toegang tot een deel van je profielgegevens, Stichting Eet Mee! volgt zelf verschillende sociale media-kanalen en kan op die manier toegang krijgen tot gegevens op social media over jou. Lees de privacyverklaring van Facebook, Twitter, Instagram YouTube en LinkedIn (die regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met je persoonsgegevens doen, die zij met deze code verwerken.

Websites van derden
Op onze website staan links naar websites van derden. Wij willen je adviseren het Privacy Statement te lezen van de website die je via onze website bezoekt. We dragen geen verantwoordelijkheid voor de manier waarop websites van derden omgaan met je persoonsgegevens.

Je rechten met betrekking tot je persoonsgegevens

 • Je hebt het recht om op onderstaand adres een verzoek te doen om je gegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen.
 • Je hebt het recht van verzet. Dat betekent dat je je kunt verzetten tegen het gebruik van je gegevens voor charitatieve doeleinden, zoals een crowdfundcampagne.
 • Je hebt altijd de mogelijkheid een klacht in te dienen over het gebruik van persoonsgegevens door Stichting Eet Mee! in algemene zin, zowel bij de Stichting als bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Als je een verzoek indient zullen we allereerst beoordelen of we je verzoek in behandeling kunnen nemen. Dit is niet mogelijk als we je identiteit niet kunnen vaststellen of als je minder dan zes maanden geleden een vergelijkbaar verzoek hebt gedaan. Als we het verzoek in behandeling nemen, is er een aantal situaties waarin wij het verzoek moeten weigeren. Dat is bijvoorbeeld het geval als de bescherming van de gegevens van derden zwaarder weegt. Dit kan voorkomen in gevallen dat je inzageverzoek ook de persoonsgegevens van andere personen bevat. Als we je verzoek afwijzen zullen we je schriftelijk motiveren waarom we niet aan het verzoek kunnen voldoen. Mocht je het niet eens zijn met onze beslissing op een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of verzet heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Cookies die we gebruiken
Een cookie is een tekstbestandje dat door een server op je computer, smartphone of tablet kan worden geplaatst, als je onze website bezoekt. Op onze website maken we gebruik van cookies ten behoeve van de statistiekprogramma’s van Google Analytics.

Beveiliging van persoonsgegevens
Stichting Eet Mee! heeft passende fysieke, technische, elektronische en organisatorische maatregelen genomen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Correctheid van de opgegeven persoonsgegevens
Door het meedelen van jouw persoonsgegevens garandeer je dat deze juist en volledig zijn. Stichting Eet Mee! kan je bij het meedelen van valse identiteiten, onvolledige of onjuiste gegevens tijdelijk of definitief iedere toegang tot de website of delen ervan ontzeggen.

Bewaren van persoonsgegevens
Stichting Eet Mee! bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt, en in elk geval zo lang als specifieke regelgeving vereist.
Je kunt je schriftelijke verzoeken of vragen over ons Privacybeleid sturen aan:
Stichting Eet Mee!
Molenkamp 48
3732 XK De Bilt
Je ontvangt dan zo spoedig mogelijk antwoord.
Stichting Eet Mee! behoudt het recht om dit Privacy Statement op ieder moment aan te vullen. Laatste update: 10-05-2018