fbpx Skip to main content

ALGEMENE VOORWAARDEN STICHTING EET MEE

Artikel 1: Introductie

1.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn de voorwaarden waaronder Stichting Eet Mee! (verder Stichting Eet Mee) zaken doet. Stichting Eet Mee is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel (KvK) te Utrecht onder nummer 30275000 en wordt vertegenwoordigd door haar directeur.

1.2. Lees de Algemene Voorwaarden zorgvuldig voordat je aansluit bij en of op een of andere manier een overeenkomst aangaat met Stichting Eet Mee. Door je aan te sluiten bij en/of een overeenkomst aan te gaan met Stichting Eet Mee, verklaar je deze Algemene Voorwaarden te hebben gezien, te aanvaarden en te beschouwen als bindend van toepassing op jou en de relatie met en/of overeenkomst met Stichting Eet Mee.

1.3. Stichting Eet Mee kan deze Algemene Voorwaarden wijzigen. De gewijzigde voorwaarden zijn van toepassing op alle toekomstige overeenkomsten.

 

Artikel 2: Definities

2.1. Onder de Algemene Voorwaarden worden deze Algemene Voorwaarden verstaan, maar ook het Privacy beleid en elke andere instructie die je ontvangt of ontvangen hebt van Stichting Eet Mee.

2.2. “Privacy” verwijst naar het beleid van ons inzake de verzameling en opslag van jouw persoonlijke gegevens.

2.3. “Je”, “jouw” en “u” en “deelnemer(s)” zijn verwijzingen naar jou, de persoon die of bedrijf dat zich aanmeldt bij, dan wel zaken doet met Stichting Eet Mee. De Stichting Eet Mee maakt geen onderscheid tussen man/vrouw/ras/geloof/et cetera.

2.4. “We”, “wij”, “ons” zijn verwijzingen naar Stichting Eet Mee.

2.5. “Diensten” is een verwijzing naar alle diensten die wij op een of andere manier aanbieden. De diensten van Stichting Eet Mee bestaan onder meer uit de volgende niet uitputtend opgenoemde onderdelen. Stichting Eet Mee heeft tot doel mensen met elkaar in contact te brengen via etentjes, bij mensen thuis, dan wel online. Mensen (deelnemers) kunnen meedoen als eetadres en/of als gast. Stichting Eet Mee maakt een match op maat, op basis van wensen en mogelijkheden zoals deze door de deelnemer in het profiel in de matchingapplicatie zijn aangegeven.

2.6. “Website” is een verwijzing naar onze website https://Stichting Eet Mee.nl/ of de mobiele applicaties waarop wij onze diensten aanbieden.

2.7 Onder “schriftelijk” wordt in deze Algemene Voorwaarden elke vorm van correspondentie via brief of e-mail bedoeld.

Artikel 3: Deelnemers profiel aanmaken en gebruik matching applicatie

3.1. Alleen natuurlijke personen mogen een deelnemersprofiel aanmaken in de online matchingapplicatie van Stichting Eet Mee.

 

3.2. Het is verboden om een deelnemersprofiel op naam van een andere persoon aan te maken, tenzij met diens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming, waarvan op verzoek van Stichting Eet Mee een bewijs wordt verstrekt aan Stichting Eet Mee.

3.3. Minderjarigen die zich zelfstandig inschrijven kunnen alleen met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van een ouder/voogd, waarvan op verzoek van Stichting Eet Mee een bewijs wordt verstrekt aan Stichting Eet Mee, deelnemen aan de activiteiten van Stichting Eet Mee.

3.4. Stichting Eet Mee is niet verantwoordelijk voor de juistheid van de door de deelnemers ingevulde deelnemersprofielen. Deelnemers zijn verplicht om wijzigingen van hun gegevens tijdig aan te passen in hun deelnemersprofiel in het online matchingplatform.

3.5. Wijzigingen in de adres- en contactgegevens worden geplaatst door Stichting Eet Mee.

3.6. Het is deelnemers verboden om derden via hun profiel toegang te geven tot de matchingapplicatie van Stichting Eet Mee.

3.7. De aanmaak van een deelnemersprofiel en deelname aan het online matchingplatform geldt voor onbepaalde tijd en kan op elk moment door een deelnemer worden stopgezet. Dit kan door het deelnemersprofiel te verwijderen en/of het account in de online matching applicatie op te heffen.

Artikel 4: Maken van een match

4.1. Stichting Eet Mee bemiddelt uitsluitend tussen gasten en eetadressen/initiatiefnemers (deelnemers), die een profiel hebben aangemaakt in de online matching applicatie, hun informatie hebben gedeeld via een persoonlijke intake aan huis voor een duurzame match met ouderen, hun gegevens hebben gedeeld via het aanmeldformulier in de website ten behoeve van Come & Eat – het matchen van vluchtelingen in de Utrechtse noodopvang, of die hun gegevens hebben gedeeld via het aanmeldformulier in de website ten behoeve van Oekraïners Aan Tafel/Ukrainians Fpr Dinner.

4.2. Stichting Eet Mee is nooit partij bij een afspraak die gesloten wordt tussen gasten en de eetadressen/initiatiefnemers.

4.3. Als je (een deelnemer) een geschil hebt met één of meerdere (andere) deelnemers, dien je dit zelf op te lossen. Stichting Eet Mee is daarbij geen partij. Je vrijwaart Eet Mee (en al haar medewerkers en tussenpersonen) van enigerlei vorderingen, aanspraken op schadevergoeding en dergelijke, verband houdende met dergelijke geschillen

4.4. Als het na een bevestiging van de match, de gast en het eetadres/de initiatiefnemer, niet lukt om een gezamenlijke eetafspraak te maken, dan aanvaardt Stichting Eet Mee hiervoor geen enkele verantwoordelijkheid.

4.5. Gasten zowel als eetadressen/initiatiefnemers  kunnen een etentje vooraf opzeggen. Ingeval er door de gast een matchingbijdrage was betaald zal Stichting Eet Mee deze, op verzoek van de gast, retourneren. Het is de eigen verantwoordelijkheid van de gast om de annulering van het etentje te melden en te verzoeken om restitutie, indien gewenst.

4.6. Stichting Eet Mee behoudt zich het recht voor om, om haar moverende redenen, mensen niet (meer) te matchen of het deelnemersprofiel te verwijderen uit de online matching applicatie. Over (de reden van) niet (meer) matchen en/of verwijdering uit de online matching applicatie wordt door Stichting Eet Mee niet gecorrespondeerd.

4.7. Na een match en bijwonen van een etentje wordt een review erg op prijs gesteld door Stichting Eet Mee. Reviews dienen naar waarheid en in redelijkheid te worden ingevuld. Stichting Eet Mee behoudt zich het recht voor om naar eigen inzicht ervaringen en reviews van deelnemers al dan niet te plaatsen op de website/in de applicatie. Over wel dan niet plaatsen wordt door Stichting Eet Mee niet gecorrespondeerd.

Artikel 5: Overeenkomsten aangaan

5.1. Indien door Stichting Eet Mee overeenkomsten aangegaan worden met partijen ten behoeve van haar bedrijfsvoering worden deze overeenkomsten geregeld door dat wat in de Algemene Voorwaarden van Stichting Eet Mee is bepaald en meer specifiek dat wat in deze bepaling dan wel de overeenkomst is vastgelegd.

5.2. Door het schriftelijk akkoord van jou op een door ons aan jou gestuurde aanvraag, dan wel het schriftelijk akkoord van ons op een offerte van jou, komt een overeenkomst tot stand. Dit kan zijn voor het verlenen van een of andere dienst aan jou door Stichting Eet Mee, dan wel door de levering van een dienst en/of product door jou aan Stichting Eet Mee.

5.3 Bij beperkingen of wensen met betrekking tot de diensten van Stichting Eet Mee dien je zelf vooraf helder aan te geven wat deze zijn. Alleen indien gevraagd door jou en door ons schriftelijk gemeld kan Stichting Eet Mee aangeven of er tegemoet gekomen kan worden aan de beperkingen dan wel wensen die je hebt. Bij gebreke van melding van specifieke wensen door jou bij aangaan van de overeenkomst, kan Stichting Eet Mee daar op geen enkele manier rekening mee houden en kan dan ook niet verantwoordelijk geacht worden voor het voldoen aan deze niet vooraf geuite beperkingen dan wel wensen.

5.4. We zullen zorgvuldigheid betrachten, in lijn met onze wettelijke taak om dit te doen, om de veiligheid van je bestel- en betalingsgegevens te waarborgen. Bij gebrek aan, aan opzet grenzende, roekeloosheid aan onze kant kunnen wij echter niet aansprakelijk worden gesteld voor geleden verlies doordat een derde partij onbevoegd toegang heeft verkregen tot jouw gegevens via onze website.

5.5. Voor zover niet blijkend uit de overeenkomsten die Stichting Eet Mee met een zelfstandige derde aangaat, contracteert Stichting Eet Mee alleen op basis van een overeenkomst van opdracht, in de zin van artikel 7:400 BW. Stichting Eet Mee zal nooit in dit verband een overeenkomst aangaan die oplevert dat er sprake is van, dan wel de intentie hebben om, een arbeidsovereenkomst in de zin van artikel 7:610 BW e.v. aan te gaan, tenzij uitdrukkelijk in de overeenkomst neergelegd.

5.6. Stichting Eet Mee kiest ervoor om in voorkomende gevallen bij aangaan van overeenkomsten met zelfstandige derden, de fictieve dienstbetrekking van thuiswerkers of gelijkgestelden zoals bedoeld in de artikelen 2b en 2c Uitvoeringsbesluit Loonbelasting 1965 en de artikelen 1 en 5 van het Besluit aanwijzing gevallen waarin arbeidsverhoudingen als dienstbetrekking wordt beschouwd (Besluit van 24 december 1986, Stb. 1986, 655), buiten toepassing te laten en daartoe voor zo ver niet afdoende door middel van deze voorwaarden al wordt uitgesloten, om dit in een nader overeen te komen overeenkomst uitdrukkelijk overeen te komen en deze slechts te ondertekenen voordat uitbetaling naar aanleiding van de opdracht plaatsvindt.

Artikel 6: Betalingen en donaties

6.1. Voor zo ver aan de orde behouden wij ons het recht voor, om de prijzen en het aangebodene, waaronder onze goederen en diensten, ten alle tijden te wijzigen. Alle prijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

6.2. Indien er sprake is van het in termijnen of gedeelten (al dan niet voorafgaand aan de levering van de goederen en/of diensten) betalen aan Stichting Eet Mee, zal dit in de offerte aangegeven worden waarbij ook de momenten van betaling aangegeven worden. Alle goederen en/of diensten dienen, via betaling op de bankrekening vermeld op de factuur, voldaan te worden binnen 30 dagen na dagtekening van de factuur, welke door of namens Stichting Eet Mee wordt gestuurd. Contant betalen is niet mogelijk.

6.3. Als de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen en op de factuur vermelde termijn worden betaald, verkeer je, zonder dat een aparte ingebrekestelling nodig is, in verzuim. Hierna is Stichting Eet Mee bevoegd de vordering uit handen te geven in welk geval je naast het dan verschuldigde totale bedrag ook gehouden zal zijn tot vergoeding van wettelijke rente vanaf het moment van verzuim en bij nadere invorderingsacties, tot vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten, waarvan de hoogte wordt bepaald op 15% van het totale verschuldigde bedrag en bij noodzakelijke gerechtelijke stappen ook de eventuele gerechtelijke (proces)kosten.

6.4. Heb je een bezwaar tegen een factuur van Stichting Eet Mee dan dien je dit binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur gemotiveerd aan te geven. Indien je dit binnen 14 dagen niet doet, dan word je geacht de factuur te hebben aanvaard.

6.5. Donatie aan Stichting Eet Mee kan tegen elk bedrag. Iedere bijdrage is welkom. Betaling kan via iDEAL of MrCash via de website: http://www.eetmee.nl/steun-ons/. Stichting Eet Mee heeft een ANBI-status dus giften zijn aftrekbaar. Stichting Eet Mee staat het vrij om de donatie naar eigen inzicht te gebruiken.

6.6. Je kunt Stichting Eet Mee steunen met de aanschaf van een of meer Sociale Aandelen, zodat we zoveel mogelijk etentjes kunnen laten plaats vinden. Onze Sociale Aandelen vertegenwoordigen een bijzondere maatschappelijke waarde. Al vanaf €100,- per jaar help je ons om zoveel mogelijk mensen met elkaar te verbinden. We betrekken je als Sociaal Aandeelhouder graag bij onze activiteiten. Zo ontvang je een Certificaat van Sociaal Aandeel en word je lid van ons regionetwerk van Sociaal Aandeelhouders.

Artikel 7: Opschorting en ontbinding

7.1. Stichting Eet Mee heeft het recht de nakoming van haar verplichtingen ten opzichte van jou op te schorten, dan wel alle overeenkomsten met jou, zonder dat daarvoor een in gebreke stelling noodzakelijk is en zonder dat Stichting Eet Mee tot enige schadevergoeding gehouden is, dan wel geheel of gedeeltelijk de overeenkomst te ontbinden een en ander onverminderd de overige rechten van Stichting Eet Mee , als:

  • jij niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting ten opzichte van Stichting Eet Mee;
  • jij in staat van faillissement bent verklaard of door ons of een derde een verzoek daartoe bij de rechtbank is ingediend;
  • er door jou surseance van betaling is aangevraagd of als dit al dan niet voorlopig, aan jou is verleend;
  • het bedrijf van jou wordt stilgelegd of geliquideerd;
  • indien beslag op goederen van jou worden gelegd, dan wel als jij onder bewind of curatele wordt gesteld.

Indien het voorgaande aan de orde is, zullen alle vorderingen van Stichting Eet Mee op jou, uit welke hoofde ook, direct en in zijn geheel opeisbaar zijn.

7.2. Stichting Eet Mee heeft verder het recht om haar moverende redenen een overeenkomst te beëindigen via een schriftelijk kennisgeving minimaal een week voorafgaand aan de overeengekomen datum van levering van de goederen en/of diensten, zonder dat Stichting Eet Mee tot enige schadevergoeding gehouden is.

7.3. Bij het vermoeden van of als zich omstandigheden zoals genoemd onder lid 1 van dit artikel zich voordoen, heeft Stichting Eet Mee het recht om vooruitbetaling bij aanbieding van goederen en/of diensten aan jou en/of een zekerheidsstelling voor betaling te eisen (voor alle lopende en nader af te sluiten overeenkomsten).

Artikel 8 Intellectueel eigendom

8.1. Alle modellen, methodieken, rapporten, adviezen, trainingen, opdrachten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, foto’s, video’s, boeken, software – en overige instrumenten die ontwikkeld en/of is en/of worden en/ of door of voor de uitvoering van de activiteiten van Stichting Eet Mee toegepast, zijn en blijven eigendom van Stichting Eet Mee, tenzij expliciet door Stichting Eet Mee is aangegeven, dat en op welke wijze deze gebruikt mogen worden. Publicatie of andere vormen van openbaarmaking hiervan door jou en/of derden kan alleen na uitdrukkelijk schriftelijk verkregen toestemming van Stichting Eet Mee.

8.2. De door deelnemers toegestuurde foto’s en ander beeldmateriaal, maar ook schriftelijke uitingen, zoals blogs zijn door Stichting Eet Mee vrij te gebruiken en vallen tevens onder de beschermde rechten genoemd onder artikel 8 lid 1. Deelnemers kunnen schriftelijk uitdrukkelijk aangeven, dat een nader aan te duiden beeld of schriftelijk middel niet gebruikt mag worden door Stichting Eet Mee en dan zal Stichting Eet Mee zich onthouden van publicatie op enige wijze.

8.3. Iedere inbreuk op het bepaalde in artikel 8 lid 1 leidt tot een verbeuren door eenieder van een boete van € 10.000,- voor iedere overtreding en daarnaast een bedrag van € 1.000,- voor elke dag dat die overtreding voortduurt, zonder dat sprake hoeft te zijn van enige vorm van schade en onverminderd de overige rechten van Stichting Eet Mee, waaronder het recht om naast de boete schadevergoeding te vorderen.

Artikel 9: Informatie en gegevens

9.1. Je verklaart bijzonder zorgvuldig te werk te gaan wanneer je je gegevens opgeeft aan ons, schriftelijk, via de telefoon, in persoon of via de website: http://www.eetmee.nl/ , dan wel een andere methodiek en garandeert ons dat deze gegevens correct en compleet zijn ten tijde van het opgeven ervan.

9.2. Je stemt ermee in dat wij de door jou opgegeven informatie gebruiken of opslaan om je van dienst te kunnen zijn en/of met jou een samenwerking aan te gaan. Verder stem je ermee in dat wij deze gegevens ook kunnen gebruiken voor marketing- en kredietbewakingsdoeleinden. Doeleinden die hieronder vallen kunnen bijvoorbeeld zijn: het incidenteel verschaffen van jouw gegevens aan derde partijen wanneer dit noodzakelijk is voor onze diensten. Meer informatie hierover kun je vinden in ons Privacy beleid.

9.3. De opgave van gegevens door deelnemers is strikt vertrouwelijk en de database van Stichting Eet Mee zal voor niets anders gebruikt worden dan het bemiddelingsdoel van Stichting Eet Mee.

9.4. Stichting Eet Mee is in het kader van het matchingproces van deelnemers gerechtigd tot het doorgeven van de naam-, adres-, telefoon-,e-mail- en profielgegevens van ingeschreven deelnemers aan andere deelnemers.

9.5. Je bent ertoe gerechtigd een kopie van je persoonsgegevens zoals bekend bij ons aan te vragen. Neem met ons contact op indien je een dergelijke kopie wenst. Voor de wijze waarop verwijzen wij naar ons Privacy beleid.

Artikel 10: Gekoppelde website(s)

Mocht je via de website van Stichting Eet Mee een al dan niet gekoppelde website bezoeken, omdat die wellicht interessant voor je is, geldt het volgende. We vertegenwoordigen deze derde partijen niet en garanderen niet de kwaliteit van hun producten en/of diensten. Ook zijn we niet aansprakelijk voor de inhoud of de (goede dan wel veilige) werking van deze website(s) en/of de goederen/diensten die zij aanbieden.

Artikel 11: Klachten

11.1. Als er sprake is van een meningsverschil of een klacht naar aanleiding van een match en/of andere werkzaamheden door of van Stichting Eet Mee, dan zullen klager en wij, ons beiden eerst gezamenlijk inspannen om tot een passende oplossing te proberen te komen. Komen wij er gezamenlijk uit dan leggen wij de afspraak over de oplossing van het geschil gezamenlijk schriftelijk vast en doen wij beiden verder afstand van mogelijke wederzijdse claims.

11.2. Komen we er niet gezamenlijk uit, dan is het zo dat Stichting Eet Mee klachten zeer serieus neemt en streven wij ernaar om binnen 5 werkdagen na het mislukken van de bemiddelingspoging zoals genoemd in lid 1 te komen met een antwoord. Alle klachten over enige dienstverlening van Stichting Eet Mee dienen te worden gemaild naar: info@Eet Mee.nl .

Artikel 12: Aansprakelijkheid en vrijwaring

12.1. Er is veel aandacht en zorg besteed aan de informatie zoals die wordt weergegeven op de website van Stichting Eet Mee en in ons schriftelijk materiaal. We bieden onze excuses aan voor onjuistheden of nalatigheden op ons materiaal en onze website, maar aanvaarden geen aansprakelijkheid voor deze fouten.

12.2. We kunnen niet garanderen dat het gebruik van onze website altijd probleemloos zal geschieden. We kunnen ook niet garanderen dat onze website geen virussen of bugs bevat. Ook kunnen we niet de volledige functionaliteit, accuraatheid en betrouwbaarheid garanderen en sluiten wij alle aansprakelijkheid m.b.t. accuraatheid en gebruik van onze website uit.

12.3. Door het accepteren van deze Algemene Voorwaarden stem je ermee in dat we niet aansprakelijkheid zijn voor het gebruik van je informatie door een derde partij en voor je gebruik van een website van een derde partij.

12.4. We sluiten alle aansprakelijkheid uit met betrekking tot onze goederen en/of diensten, behoudens de aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van ons of van onze leidinggevende ondergeschikten. Dit is niet van invloed op je wettelijke rechten als consument en/of als ondernemer. Indien we verantwoordelijk worden geacht voor door jou geleden verliezen en/of schade zal zulke verantwoordelijkheid beperkt blijven tot het bedrag dat je betaald hebt voor de geleverde goederen en/of diensten dan wel de maximale uitkering van de door ons afgesloten bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. We zijn niet aansprakelijk voor schade, kosten, uitgaves en/of andere (in)directe verliezen (zoals verlies van winst) die op welke manier dan ook tot stand komt. Deze beperking van aansprakelijkheid geldt niet ingeval van persoonlijk letsel of dood die het directe resultaat zijn van, aan opzet grenzende, roekeloosheid van ons.

12.5. We zijn niet aansprakelijk voor fouten, nalatigheden, verlies of overgebrachte informatie, virussen of andere besmettingen of destructieve producten die je computer treffen via onze website.

12.6. We zijn niet aansprakelijk voor fouten of vertragingen in de levering van onze goederen en/of diensten, door daden of nalatigheden, die buiten onze redelijke verantwoordelijkheid liggen, zoals een natuurramp of een daad/nalatigheid van een derde partij.

12.7. Jij bent aansprakelijk voor door jou en jouw medewerkers veroorzaakte schade aan onze eigendommen, medewerkers en derden.

12.8. Stichting Eet Mee is nooit partij bij een afspraak die gesloten wordt tussen deelnemers door gebruikmaking van de website en het online matchingplatform. Als je een geschil hebt met één of meerdere deelnemers, dien je dit zelf op te lossen. Je vrijwaart Eet Mee (en al haar medewerkers en tussenpersonen) van enigerlei vorderingen, aanspraken op schadevergoeding en dergelijke, verband houdende met dergelijke geschillen.

12.9. Stichting Eet Mee is niet aansprakelijk voor het niet nakomen van afspraken gemaakt door deelnemers.

12.10. Stichting Eet Mee is niet verantwoordelijk voor schade in welke zin dan ook die mogelijkerwijs ontstaat tijdens (het nuttigen van) de maaltijden op de eetadressen, zowel aan de zijde van de eetadressen als die van de gasten. Ook is de Stichting niet verantwoordelijk voor de hygiëne bij de eetadressen, voor de kwaliteit van de verstrekte maaltijd(en), dan wel het op enigerlei door het nuttigen van deze maaltijd(en) ontstaan van (medische) klachten.

12.11. Stichting Eet Mee is niet aansprakelijk voor het beschikbaar zijn en de kwaliteit van de videoverbinding voor Video-etentjes.

12.12. Elke natuurlijke of rechtspersoon die met ons een overeenkomst sluit, is ieder voor zich hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige nakoming van de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen van deze persoon.

12.13. Jij vrijwaart ons tegen alle vorderingen of andere aanspraken van derden die het gevolg zijn van ons handelen of dat van jou in het kader van de overeenkomst die wij met jou zijn aangegaan en de diensten die wij hebben geleverd.

12.14. We hebben alle mogelijke zorg betracht om internetfraude tegen te gaan en ervoor te zorgen dat alle data zo veilig mogelijk opgeslagen is. We sluiten echter aansprakelijkheid uit met betrekking tot de onwaarschijnlijke gebeurtenis dat er wordt ingebroken in onze computerservers of die van derde partijen.

 

 Artikel 13: Algemeen

13.1. Alle prijzen worden aangegeven in euro’s (€).

13.2. We behouden ons het recht voor om de uitvoering van overeenkomsten geheel of gedeeltelijk uit te besteden aan derden en we behouden ons het recht voor om deze Algemene Voorwaarden alsmede je individuele rechten hierin te vernieuwen of te wijzigen zonder dat daarvoor je toestemming nodig is of je daarover dient te worden ingelicht.

13.3. De betalingsmethoden zijn die welke genoemd worden in de factuur door of namens Stichting Eet Mee aan je gestuurd. Indien er overeengekomen is om voorafgaand aan de levering van goederen en/of diensten te betalen en er niet (tijdig) betaald wordt kunnen wij de levering van de goederen en/of diensten annuleren, zonder dat wij op enigerlei wijze aansprakelijk zijn voor schade als gevolg van deze annulering.

13.4. De Algemene Voorwaarden zijn samen met het Privacy beleid, het bestel en/of aanmeldformulier via de website, de door ons per e-mail bevestigde afspraken en de betalingsinstructies, de overeenkomst die je met ons aangaat. Geen enkele andere voorwaarde zal een gedeelte vormen van de overeenkomst. In het geval dat er een conflict tussen deze Algemene Voorwaarden en een andere bepaling, bijvoorbeeld iets wat op de website vermeld staat, ontstaat, overheersen de Algemene Voorwaarden.

13.5. Indien een voorwaarde van de overeenkomst als niet valide, illegaal of niet toepasselijk wordt beschouwd, stem je ermee in dat deze voorwaarde als verwijderd zal worden beschouwd maar het overige deel van de voorwaarden en de overeenkomst nog steeds geldig zal zijn en toepasselijk op de overeenkomst met jou. Wij zullen ons dan gezamenlijk inspannen om te komen tot een zo veel als mogelijk inhoudelijk vergelijkbare afspraak te komen op het onderdeel wat als verwijderd beschouwd dient te worden.

13.6. De Algemene Voorwaarden en de overeenkomst worden beheerst door Nederlands recht. Op alle geschillen met Stichting Eet Mee heeft de Nederlandse rechtbank van haar vestigingsplaats de exclusieve competentie. Wij zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat wij ons hebben ingespannen om met jou een geschil in onderling overleg te beslechten. Ditzelfde verwachten wij van jou.

13.7. Een vertraging in het gebruik maken van onze rechten die voortvloeien uit een overeenkomst of deze voorwaarden zal niet worden beschouwd alsof we afstand hebben gedaan van deze rechten tenzij dit schriftelijk en uitdrukkelijk is meegedeeld door Stichting Eet Mee.